Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Stratégiai partnerség / Felsőoktatási projektek
Kiíró:
Európai Bizottság; Tempus Közalapítvány
Határidő:
04/23/2020
Érvényes:
04/23/2020
Tárgymutató:
Stratégiai partnerség / Felsőoktatási projektek
Pályázhat:
- Bármely, a felsőoktatás területén működő köz- vagy magánintézmény / szervezet;
- Bármely, a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés és ifjúság területén aktív köz- vagy magánintézmény.
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Változások az Stratégiai partnerség / Felsőoktatási projektek típusú pályázat beadási határidejében.
A koronavírus-helyzetre való tekintettel 2020. április 23-ig lehet benyújtani a pályázatot.A pályázattípus célja innovatív tartalmak, gyakorlatok, módszerek kidolgozása, fejlesztése és/vagy már létező vagy új termékek, vagy innovatív ötletek intenzív disszeminációja és eredményeinek terjesztése intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten a felsőoktatás területén.
STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK / FELSŐOKTATÁSI PROJEKTEK

A PÁLYÁZATTÍPUS CÉLJA
A pályázattípus célja innovatív tartalmak, gyakorlatok, módszerek kidolgozása, fejlesztése és/vagy már létező vagy új termékek, vagy innovatív ötletek intenzív disszeminációja és eredményeinek terjesztése intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten a felsőoktatás területén. A vállalt célok, a várt hatás, a partnerségben részt vevő szervezetek függvényében a projektek méretükben és tevékenységeikben is különbözőek lehetnek.

Innovációt támogató partnerségek
- A projektek innovatív termékeket fejlesztenek, és/vagy már létező vagy új termékek, illetve innovatív ötletek intenzív terjesztését és hasznosítását vállalják. Ezekben a projektekben a nemzetközi partnertalálkozók és az igény esetén tervezett további beépített mobilitási tevékenységeken felül a pályázóknak van lehetőségük külön támogatást kérni szellemi termékekre és az elkészült vagy átvett szellemi termékek terjesztésére, népszerűsítésére külön események szervezhetők, hogy a cselekvés innovatív szempontjai közvetlenül megjelenhessenek.
2020-ban kb. 2,1 millió euró a támogatási keret (felsőoktatás, stratégiai partnerségek pályázattípus). Ez lehetővé teszi több jó minőségű, de kisebb volumenű projekt támogatását is.
A különböző volumenű projektek az arányosság elve alapján azonos eséllyel indulnak.
A mellékelt ábra a stratégiai partnerségek 2019-es, összes oktatási szektorra vonatkozó pályázati eredményét tartalmazza.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
- Minimum három különböző, ún. programországból származó szervezet együttműködése szükséges;
- A pályázatot konzorciumi formában kell benyújtani a partnerség koordinátorának országában, a konzorciumvezető székhelye szerint illetékes Nemzeti Irodához;
- A partnerintézményeket a pályázati szakaszban regisztrálni kell és a pályázatban meg kell nevezni;
- Egy intézmény több pályázatot is benyújthat;
- Felhívásonként azonos összetételű konzorcium csak egy pályázatot nyújthat be, egyetlen Nemzeti Irodához;
- A projektek futamideje 24 és 36 hónap között lehet;
- Igényelhető támogatás maximum 450 000 euró (150 000 euró/év).

A PÁLYÁZÁSRA JOGOSULTAK KÖRE
- Bármely, a felsőoktatás területén működő köz- vagy magánintézmény / szervezet;
- Bármely, a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés és ifjúság területén aktív köz- vagy magánintézmény.

A PROGRAMBAN RÉSZT VEVŐ ORSZÁGOK
Az Erasmus+ program bármely programországa, illetve adott esetben bármely egyéb partnerország számára nyitott. Részletes információk a 2020-as Erasmus+ Program Útmutatóban találhatók.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
- Mobilitási tevékenységek: nemzetközi projekttalálkozókon való részvétel a partnereknél;
- Mobilitási tevékenységek: a projektbe ágyazottan oktatási, képzési, tanulási tevékenységek megvalósítása, melyek a következők lehetnek:
- vegyes mobilitás, rövid távú (két hónapnál rövidebb) valós mobilitás, virtuális mobilitási tevékenységgel kiegészülve;
- hosszú távú oktatási vagy képzési célú tevékenység, melyben a kiutazók oktatói munkát végeznek a partnerségben részt vevő bármelyik intézményben minimum 2, de akár 12 hónapon keresztül;
- munkatársak közös, rövid távú képzése, mely keretében a partnerségben részt vevő intézmények oktatói, munkatársai minimum 5 napos, de két hónapnál nem hosszabb közös képzésen vesznek részt;
- intenzív tanulmányi programok 5 naptól 2 hónapig terjedően hallgatók vagy oktatók számára.
- Helyi tevékenységek: a projektben részt vevő személyek a mobilitási tevékenységek között a projekten dolgoznak saját országukban (pl. adatot gyűjtenek, felmérést készítenek, szellemi terméken dolgoznak, fordítanak, a projekt honlapját töltik fel információval, partnertalálkozót szerveznek stb.);
- Helyi tevékenységek: multiplikációs rendezvények szervezése kizárólag innovatív szellemi termékhez kapcsolódóan, annak népszerűsítésére, bemutatására projekten kívüli szereplőknek.

MILYEN TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATHATÓK A STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK KERETÉBEN?
Stratégiai partnerségek pályázattípus keretén belül a kisléptékű együttműködésektől egészen a nagyléptékű projektekig bármilyen témájú projekt megvalósítható, amely kapcsolódik a felsőoktatáshoz és összhangban van a Stratégiai partnerségek pályázattípus célkitűzéseivel.
Támogatható tevékenységek például a következő területekhez kapcsolódó innovatív gyakorlatok kidolgozása, tesztelése, adaptálása és megvalósítása:
o a munkaerőpiaci igényeknek való megfelelés biztosítása érdekében közös tanulmányi programok és közös tantervek, intenzív programok és a különböző országokban működő partnerségi tagok közös moduljai (az elektronikus modulokat is beleértve), valamint tudományterületek és gazdasági szektorok (állami/magán) közös moduljai;
o programországokat érintő nemzetközi projektalapú együttműködés a vállalkozások és a felsőoktatási intézmények hallgatói/munkatársai között, aminek célja a valós helyzetek tanulmányozása;
o pedagógiai megközelítések és módszertanok, különösen olyanok, amelyeknek célja a transzverzális kompetenciák, a vállalkozói szellem és a kreatív gondolkodás ösztönzése, többek között a multi-, transz- és interdiszciplináris megközelítések bevezetése, a tanulási mobilitás tantervbe történő rendszerszerűbb beépítése ("beágyazott mobilitás"), valamint az IKT hatékonyabb hasznosítása révén;
o a tanulási módok nagyobb választékának integrációja (távoktatás, részidős oktatás, moduláris tanulás), nevezetesen új, személyre szabott tanulási formák, nyitott oktatási segédanyagok, illetve a virtuális mobilitás és a virtuális tanulási platformok stratégiai alkalmazása révén;
o az oktatási ágazatok közötti átjárhatóság előmozdításának új megközelítései (például előzetes tudás érvényesítése, rugalmas tanulási lehetőségek: moduláris tanulmányok, vegyes oktatási formák stb.);
o pályaválasztási tanácsadás, orientáció és a személyre szabott felkészítés módszerei és eszközei;
o a felsőoktatási intézmények helyi/regionális hatóságokkal és egyéb érintett szereplőkkel való együttműködése nemzetközi keretek között, amelynek célja a különböző formális és informális oktatási és képzési ágazatok közötti kapcsolatépítés és tudásmegosztás előmozdítását ösztönző regionális fejlesztés és ágazatközi együttműködés támogatása;
o a támogatási szolgáltatásokért felelős munkatársak közötti együttműködés és tapasztalatcsere (orientációs, tanácsadó, személyre szabott felkészítési módszerek és eszközök, a hallgatók által elért eredmények nyomon követését szolgáló rendszerek fejlesztése); a hallgatók támogatására irányuló szolgáltatásokat végző munkatársak közötti együttműködés és gyakorlatcsere a szolgáltatások minőségének javítása érdekében (azaz a tanulók nem hagyományos csoportjainak - például felnőttek és a felsőoktatásban alulreprezentált csoportok - vonzása és megtartása);
o a készségek és kompetenciák nemzeti szintű elismerésének és tanúsításának megkönnyítése hatékony, tanulási eredményeken alapuló minőségbiztosítással és a készségek és képességek európai és nemzeti képesítési keretrendszerekkel való összekapcsolásával;
o a felsőoktatásban tanuló hallgatók számára rugalmas tanulási utak kidolgozása, a korábbi tanulmányaik érvényesítését is beleértve.

PRIORITÁSOK
Az alábbi horizontális és felsőoktatásra meghatározott prioritások közül legalább egy prioritáshoz való kapcsolódás szükséges a pályázatban.
A pályázattípus horizontális prioritásainak témái (a stratégiai partnerségekre vonatkozó, átfogó prioritások)
- Mindenki számára biztosított támogatási lehetőség a kulcskompetenciák, ennek részeként az alapkészségek megszerzésében és fejlesztésében: a foglalkoztathatóság és a társadalmi-oktatási és személyi fejlődés, valamint a polgári és társadalmi életben való részvétel érdekében. Prioritást kapnak azok a projektek, amelyek minden egyén számára biztosítják korai gyermekkortól egész életen át a kulcsfontosságú készségek fejlesztését. A gyorsan változó világban ez magában foglalja a többnyelvűségi készségeket, a vállalkozói készségeket, a kritikai gondolkodást és a kreativitást, az együttműködést a tudomány, a technológia, a mérnöki tudományok, a művészet és a matematika (STE(A)M) területén, valamint az éghajlattal kapcsolatos fellépések és a mesterséges intelligencia területére vonatkozó, de a társadalmi és a tanulás elsajátítását szolgáló kompetenciákat is. Ennek részét képezik a kutatási és innovációs ágazat, a civil társadalom és a magán ill. az állami szektor szereplői közti együttműködés.
- Társadalmi befogadás: A társadalmi befogadás a program minden ágazatát átfogó prioritás. Ösztönözni kell - főleg innovatív és integrált megközelítésekkel - a közös értékekért való felelősségvállalást, az egyenlőséget, a társadalmi befogadást, a sokféleséget és a megkülönböztetésmentességet. Prioritást kapnak azok a projektek, amelyek segítik és felmérik azokat az új megközelítési módokat, amelyekkel csökkennek a formális és nem formális oktatáshoz való hozzáférésben és az abban való részvételben az egyenlőtlenségek, valamint azokat a projekteket, amelyek kezelik a megkülönböztetést, a szegregációt és a fajgyűlöletet. A program támogatja a migráns háttérrel rendelkező személyek integrációját, ennek részeként összegyűjti és terjeszti az e területen meglévő bevált gyakorlatokat. Elsőbbséget élveznek továbbá azok a projektek, amelyek ösztönzik a fenntartható kapcsolatok kialakítását az oktatásban, képzésben, ifjúsági- és sportügyekben, ill. a társadalom egészében, ennek részeként a helyi és regionális szinten működő szervezetek között.
- Közös értékek, polgári szerepvállalás és részvétel: A program támogatja az egész életen át tartó tanulásban az aktív polgári szerepvállalást és erkölcsöt; ösztönzi a társadalmi és interszektorális kompetenciák és a kultúra-közi készségek kialakítását, a kritikus gondolkodást és a médiaműveltséget. Prioritást kapnak azok a projektek is, amelyek a formális és nem-formális tanulással lehetővé teszik az emberek számára a demokratikus életben való részvételt, a társadalmi és polgári szerepvállalást. Központi figyelmet kap az európai uniós közeg, különösen a közös európai uniós értékek, az egység és sokféleség elveinek, ill. a társadalmi, kulturális és a történelmi örökség tudatosítása és megértése.
- Környezeti és éghajlati célkitűzések: a program célja, hogy segítse minden ágazatban a környezeti és éghajlati kihívásokra irányuló figyelem felkeltését. Prioritást kapnak azok a projektek, melyek célja a fenntarthatóság szempontjából lényeges ágazatokban a készségek fejlesztése, a zöld ágazati készség-stratégiák és módszerek kialakítása, ill. olyan jövőorientált tantervek kidolgozása, amelyek jobban megfelelnek az egyén igényeinek. A program támogatja olyan innovatív gyakorlatok kipróbálását is, amelyek felkészítik a tanulókat, munkatársakat, ifjúsági munkásokat arra, hogy valóban ők lehessenek a változás igazi tényezői (pl. forrásokkal való takarékoskodás, energiafelhasználás és hulladék csökkentése, a szén-dioxid-kibocsátásból eredő ökológiai lábnyom kompenzálása, fenntartható élelmiszerek és mobilitási lehetőségek választása stb.). Elsőbbséget kapnak azok a projektek is, amelyek - oktatás, képzés, ifjúsági és sporttevékenyégek útján - viselkedési változásokat tesznek lehetővé az egyéni preferenciákban, fogyasztási szokásokban és életstílusban.
- Innovatív gyakorlatok a digitális korszakban: A program támogatja a digitális technológiák és az innovatív és nyitott pedagógiai módszerek felvételét az oktatásba, továbbképzésbe, az ifjúsági- és sportügyekbe. Különös figyelmet fordítunk a nemek közötti egyenlőségre és az alulképviselt csoportok hozzáférési és igénybevételi lehetőségeiben mutatkozó különbségek kezelésére. A program továbbá támogatja az oktatók, a polgárok és a szervezetek digitális kompetenciájára vonatkozó európai keretrendszerek alkalmazását, különös tekintettel a nyitott oktatási segédanyagokra, a nyitott tankönyvekre és az ingyenesen hozzáférhető, nyílt forráskódú oktatási szoftverekre. Elsőbbséget élveznek azok a fellépések, amelyek innovatív módszereket és eszközöket ösztönöznek az oktatásban, képzésben, tanulásban és értékelésben, ami az egész életen át tartó tanulás továbbfejlődésének a mozgatója.
- Pedagógusok, ifjúságsegítők, oktatási vezetők és munkatársak támogatása: Elsőbbséget élveznek azok az intézkedések, amelyek erősítik az oktatók (pl. tanárok, trénerek, egyetemi tanárok, tanítók, mentorok, coachok, koragyermekkori nevelés és gondozás terén dolgozók), ifjúságsegítők, oktatási vezetők (pl. iskolaigazgatók, rektorok, tanszékvezetők) és a támogató személyzet (pl. tanári asszisztensek, pályaválasztási tanácsadók, vállalatok humán erőforrás szakemberei) felvételét és szakmai fejlődését. Külön figyelmet fordítunk az olyan intézkedésekre, amelyek révén, sokrétűbb és megfelelőbb oktatási, képzési és ifjúsági munka stílust alkalmazva, jobban kezelhető a befogadás és a sokféleség.
- Készségek és képesítések átláthatósága és elismerése: elsőbbséget élveznek azok a cselekvések, amelyek támogatják a tanulási célú és a munkavállalói mobilitást; azok az intézkedések, amelyek lehetővé teszik az átjárhatóságot az oktatás és képzés különböző szintjei és típusai, az oktatás/képzés és a munka világa, valamint a különböző foglalkozások között. A program különösen támogatja a tanulóknak nyújtott jobb szolgáltatásokat és tájékoztatást, ill. tanácsadást, feltérképezve a formális vagy nem formális oktatás során szerzett készségek helyi, regionális, nemzeti, az európai vagy nemzetközi szinten történő automatikus kölcsönös elismerését és érvényesítését szolgáló digitális technológiák lehetőségeit. A program emellett támogatja az új Europass keretrendszer hatékony elindítását és végrehajtását, ill. a készségekkel és képesítésekkel kapcsolatos eszközökhöz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
- Fenntartható beruházás, az oktatás, a képzés és az ifjúsági rendszerek minősége és hatékonysága: Elsőbbséget élveznek azok a cselekvések, amelyek támogatják a fenntartható finanszírozási modelleket, többek között feltárják az innovatív megközelítéseket annak érdekében, hogy biztosítható legyen az oktatásba, a képzésbe és az ifjúságba történő fenntartható beruházás, beleértve adott esetben a teljesítményalapú finanszírozást és a költségmegosztást is.
- Az európai kulturális örökség társadalmi és oktatási értéke, a munkahelyteremtéshez, a gazdasági növekedéshez és a társadalmi kohézióhoz való hozzájárulása: elsőbbséget élveznek az oktatással, az egész életen át tartó tanulással, az informális és nem formális tanulással, az ifjúsággal és a sporttal kapcsolatos cselekvések, amelyek felhívják a figyelmet Európa kulturális örökségének fontosságára, beleértve a készségfejlesztés, a társadalmi befogadás, a kritikus gondolkodás és a fiatalkori szerepvállalás támogatására irányuló cselekvéseket is. Támogatást fognak élvezni az örökséggel kapcsolatos új, részvételen alapuló és interkulturális megközelítések, illetve a tanárok és - fiatal kortól kezdve - a tanulók közötti interkulturális párbeszéd elősegítésére irányuló oktatási kezdeményezések.

A felsőoktatási szektorra vonatkozó prioritások
A felsőoktatás területén a felsőoktatási rendszerek modernizálására vonatkozó uniós menetrendben azonosított kihívásoknak megfelelően elsőbbséget élveznek az alábbi cselekvések:
- A nemzetközivé válás elősegítése: A program célja a felsőoktatási intézmények közötti stratégiai és strukturált együttműködés elősegítése: a) a különböző típusú együttműködési modellek, ennek részeként a legambíciózusabbak, mint az Európai egyetemek, támogatásával; b) hozzájárulva a mobilitás akadályainak elhárításához a képesítések és tanulási eredmények automatikus kölcsönös elismerésének végrehajtásával és a mobilitás tantervi beágyazásával; c) a felsőoktatási intézményeknek a bolognai alapelvek bevezetésében való támogatásával és a mobilitás növelésével mindenki számára, ill. 2025-ig a sikeres többnyelvű európai oktatási térség kialakítása. (Magyarországon kiemelt jelentőségű prioritás.)
- A készségek hiányosságainak és eltéréseinek kezelése a következő eszközökkel: a) új tanulmányi eredményorientált tantervek kidolgozása, amelyek jobban megfelelnek a diákok tanulási szükségleteinek, ugyanakkor a munkaerőpiacnak és a társadalmi igényeknek is; b) transzdiszciplináris megközelítések és innovatív pedagógia, pl. a diák-központú tanulás, megfordított tanulás és kutatás alapú tanulás, ami segíti a szélesebb körben is hasznosítható előretekintő, készségek megszerzését; c) a rugalmas, modulárrendszerű képzési formák (részidős, online vagy vegyes) és megfelelő értékelési formák kidolgozása, tesztelése és bevezetése; d) nagyobb vonzerő és a tantervi reform, a STEM és a STEAM együttes megközelítésével, melynek részét képezik a valós világ alkalmazásai, a kutatás-alapú és IKT-bővített tanulás, a kollaboratív gyakorlatok, ezek között az egyetemek-vállalatok együttműködése. (Magyarországon kiemelt jelentőségű prioritás.)
- A kiválóság jutalmazása a tanulásban, tanításban és a készségek fejlesztésében, többek között a következők révén: a) hatékony struktúrák és minőségi kultúra kidolgozása és megvalósítása a tanításban való kiválóság jutalmazására és ösztönzésére; b) a felsőoktatási szakemberek képzése új és innovatív pedagógiai módszerek keretén belül, beleértve a multidiszciplináris megközelítéseket, az új tanterv-kialakítást, a tudásátadási és értékelési módszereket, melyek szükség szerint összekapcsolják a kutatást és az innovációt; c) a vállalkozói gondolkodású, nyitott és innovatív felsőoktatási szektor kialakulásának ösztönzése; valamint a magánszektorban működő kereskedelmi és nem kereskedelmi partnerekkel való tanulási és oktatási partnerségek előmozdítása; e) új gyakorlatok kialakítása oktatáskutatás és kreativitás alapján.
- Befogadó felsőoktatási rendszerek kialakítása: A program ösztönzi a befogadó mobilitási és együttműködési tevékenyégeket, mint a) az alulreprezentált és hátrányos helyzetű csoportok nagyobb hozzáférése, részvétele és a képzés sikeres befejezési aránya; b) rugalmas és moduláris tanterv-kialakítás kidolgozása, tesztelése és megvalósítása (részidős, online vagy kevert); c) a belépő mobil résztvevők aktív segítése a szálláskeresés folyamatában, ennek részeként az érintettekkel való együttműködés megfelelő és megfizethető lakhatási lehetőség biztosítása érdekében. Külön figyelmet fordítunk a nemek közötti megfelelő egyensúlyra.
- A polgári szerepvállalás ösztönzése: a diákok, kutatók és egyetemek polgári és a társadalmi felelősségének erősítése tanterven kívüli tevékenységekkel és adott esetben, az önkéntes és a közösségi munka az egyetemi eredményekben való elismerésével.
- Az Európai diákigazolvány bevezetésének támogatása a diákok adatainak biztonságos továbbításával a felsőoktatási intézmények között, a személyes adatok védelmének teljes tiszteletben tartásával és ahol lehetséges, az Europass-al való összekapcsolással. A cél, hogy a hallgatók a külföldi mobilitásuk minden adminisztratív lépését online intézhessék (a kiválasztásától az ECTS kreditek elismeréséig), ugyanakkor könnyebb legyen a hozzáférés a különböző hallgatói szolgáltatáshoz - ezek között a könyvtár, étkezés és szállás - akkor, ha külföldi egyetemen vannak. Az európai diákigazolvány kezdeményezés főbb elemeit a 2. kulcstevékenység: Stratégiai partnerségek és a 3. kulcstevékenység: Előremutató projektek keretében az Erasmus+ projektek finanszírozzák.
- A felsőoktatási adateszközök és adatforrások megszilárdítása és továbbfejlesztése az európai felsőoktatási térség célkitűzéseinek elérése és az EU megújított felsőoktatási programja érdekében.
- Az eredményes és hatékony, rendszerszintű finanszírozási és irányítási modellek használatának előmozdítása, a kiváló oktatás, az innováció és a közösségi fontosság jutalmazása.

A PÁLYÁZÁS MENETE
A pályázat menetéről részletes tájékoztató a 2020-as évre szóló Erasmus+ Program Útmutatóban található. Felhívjuk figyelmét, hogy az Erasmus+ program keretében pályázatot csak intézmények, szervezetek nyújthatnak be.

A pályázás folyamatának legfontosabb lépései:
- Előzetes regisztráció az Európai Bizottság Organisation Registration System (ORS) oldalán;
- Részvételi kritériumok ellenőrzése;
- E-űrlap kitöltése és online benyújtása.

A PÁLYÁZATOK BEADÁSI HATÁRIDEJE
2020. április 23. déli 12 óra (brüsszeli idő)
(Az ugyanazon év szeptember 1-je és december 31-e között kezdődő projektek számára.)

A projektötletek kidolgozása kapcsán van lehetőség személyes konzultációra, melynek feltétele az előzetes időpont egyeztetés, illetve a konzultációs kérdőív kitöltése.

A PÁLYÁZATTÍPUSSAL FOGLALKOZÓ MUNKATÁRSUNK
Csonka Viktória (viktoria.csonka@tpf.hu)
Telefon: 06-1/237-1300/271
https://tka.hu/palyazatok/241/strategiai-partnersegek-felsooktatasi-projektek

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum