Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
TéT szakdiplomata munkakörre: Stuttgart
Kiíró:
Külgazdasági és Külügyminisztérium; Innovációs és Technológiai Minisztérium; Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Határidő:
01/24/2020
Érvényes:
01/24/2020
Tárgymutató:
szakdiplomata munkakör betöltése
Pályázhat:
- magyar állampolgárság és nem állampolgára a fogadó államnak;
- Magyarországi lakóhely és életvitelszerű Magyarországon tartózkodás;
- büntetlen előélet és cselekvőképesség;
- felsőfokú iskolai végzettség;
- szakmai írásbeli felmérésen és szóbeli meghallgatáson való megfelelés;
- a fogadó országban a KKM által elfogadott és alkalmazott munkanyelvből, azaz német nyelvből komplex, felsőfokú (C1) típusú államilag elismert - vagy azzal egyenértékű - nyelvvizsga; tárgyalóképes szakmai nyelvismeret, és további egy nyelvből államilag elismert - vagy azzal egyenértékű - komplex, középfokú (B2) nyelvvizsga;
- kiváló kommunikációs készség;
- hozzájárulás a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához;
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához való hozzájárulás;
- a beosztott diplomata külszolgálati munkakör betöltéséhez szükséges, a KKM által szervezett belső képzések, különösen a diplomata-típusú külügyi szakmai vizsga és kötelező vizsgák teljesítésének vállalása;
- külszolgálatra alkalmas egészségi állapot;
- személygépkocsi-vezetői jogosítvány és gyakorlat;
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


Pályázati felhívás
TéT szakdiplomata munkakörre: Stuttgart

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI (TéT) SZAKDIPLOMATA MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE
A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM), az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) közös pályázatot hirdet tudományos és technológiai (TéT) szakdiplomata munkakör betöltésére a következő állomáshelyen:
- Magyarország Stuttgarti Főkonzulátusa

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű, legfeljebb 4 évig tartó kormányzati szolgálati jogviszony (tartós külszolgálat idejére) a Külgazdasági és Külügyminisztérium állományában.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra).
A szakdiplomaták jogállására (jogok és kötelezettségek), a díjazás megállapítására és az egyéb juttatásokra elsősorban a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvényt (a továbbiakban: Külszolgálati törvény) és annak végrehajtási rendeleteit, valamint háttérjogszabályként a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényt és annak végrehajtási rendeleteit, a tudományos és technológiai szakdiplomatákkal kapcsolatos feladatokról szóló 10/2016. (VI. 8.) KKM utasítást, illetve a Külgazdasági és Külügyminisztérium vonatkozó közjogi szervezetszabályozó eszközeiben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

Ellátandó feladatok:
A TéT szakdiplomata a Külgazdasági és Külügyminisztérium kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkárának felügyelete és - az NKFI Hivatal közreműködésével - az ITM iránymutatása alapján, Magyarország stuttgarti külképviselete vezetőjének irányítása mellett az alábbi feladatokat látja el:
- a szakterülethez kapcsolódó kétoldalú egyezmények, megállapodások előkészítése szorosan együttműködve az egyezményekért felelős hazai kormányzati intézményekkel, TéT együttműködések esetén különösen az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, valamint az NKFI Hivatallal;
- a fontosabb szakmai delegációs látogatások előkészítése, lebonyolítása és értékelése, valamint a Kormány által a fogadó országba küldött KFI szakértők/tanácsadók tevékenységének támogatása;
- kétoldalú tudományos kapcsolatok erősítése, a felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek (kutatóhelyek) kétoldalú tudományos együttműködéseinek támogatása;
- a fogadó ország tudományos, kutatási és műszaki helyzetének és fejlődésének figyelemmel kísérése, elemzése, valamint ezzel kapcsolatosan a magyarországi felügyeleti szervek részére történő tájékoztatók/összefoglalók megküldése.
- a felsőoktatási intézmények és a vállalkozások innovációs klasztereiben megvalósuló bilaterális együttműködések, a szakmai tudás üzleti potenciállá, majd tényleges gazdasági eredménnyé alakításának elősegítése;
- az innováció- és technológia-transzfer támogatása, külföldi kutatás-intenzív és high-tech ipari befektetők vonzása Magyarországra a stratégiai partnerek felkutatásával, valamint a bevezetendő technológiák azonosításával;
- potenciális külföldi befektetők felkutatása a Magyarországon megvalósuló beruházások korai szakaszának támogatása érdekében;
- Magyarország tudományos KFI eredményeinek népszerűsítése a fogadó államban.
- A fentieken túl a tudományos és technológiai szakdiplomatákkal kapcsolatos feladatokról szóló 10/2016. (VI. 8.) KKM utasításban foglalt feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság és nem állampolgára a fogadó államnak;
- Magyarországi lakóhely és életvitelszerű Magyarországon tartózkodás;
- büntetlen előélet és cselekvőképesség;
- felsőfokú iskolai végzettség;
- szakmai írásbeli felmérésen és szóbeli meghallgatáson való megfelelés;
- a fogadó országban a KKM által elfogadott és alkalmazott munkanyelvből, azaz német nyelvből komplex, felsőfokú (C1) típusú államilag elismert - vagy azzal egyenértékű - nyelvvizsga; tárgyalóképes szakmai nyelvismeret, és további egy nyelvből államilag elismert - vagy azzal egyenértékű - komplex, középfokú (B2) nyelvvizsga;
- kiváló kommunikációs készség;
- hozzájárulás a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához;
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához való hozzájárulás;
- a beosztott diplomata külszolgálati munkakör betöltéséhez szükséges, a KKM által szervezett belső képzések, különösen a diplomata-típusú külügyi szakmai vizsga és kötelező vizsgák teljesítésének vállalása;
- külszolgálatra alkalmas egészségi állapot;
- személygépkocsi-vezetői jogosítvány és gyakorlat;
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek.

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent:
- természettudományos, műszaki vagy közgazdász felsőfokú végzettség;
- tudományos fokozat;
- nemzetközi TéT együttműködési tapasztalat;
- KFI területen szerzett gyakorlat;
- ipari vagy vállalkozási innovációs tapasztalat;
- tartós külszolgálati tapasztalat;
- érvényes nemzetbiztonsági ellenőrzés (kockázatmentes szakvélemény) megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- pályázati adatlap;
- részletes szakmai életrajzként a Kit. végrehajtási rendelete szerint részletesen, hiánytalanul és folytatólagosan kitöltött, fényképpel ellátott, aktuális közszolgálati típusú önéletrajz („közszolgálati önéletrajz”);
- rövid (maximum egy gépelt A4-es oldal) pályázati motivációs levél - miért tartja vonzónak a TéT attaséi pályát, milyen elképzelései vannak erről a munkáról;
- az egyetemi végzettséget igazoló oklevél másolata;
- nyelvismeretet igazoló okmányok másolata;
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
- személygépkocsi-vezetői jogosítvány másolata;
- referenciaszemélyek (max. három) megjelölése és legalább az egyiktől írásos ajánlás;
- írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó megismerte a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvényben és annak végrehajtási rendeleteiben foglaltakat, valamint a pályázó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, illetve azoknak a Külgazdasági és Külügyminisztérium, az ITM, valamint az NKFI Hivatal a pályázati eljárás lefolytatásában és elbírálásában részt vevő munkatársai részéről történő megismeréséhez.
- írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó - sikeres kiválasztás esetén - hozzájárul a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához, valamint arról, hogy a pályázó - sikeres kiválasztás és jogviszony létesítés esetén - vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését

A pályázat beadásának határideje: 2020. január 24.
Pályázati eljárás, elbírálás módja, rendje: A pályázati anyagot kérjük a benyújtási határidőig eljuttatni a TeTpalyazat@mfa.gov.hu e-mail címre. A tárgyban kérjük megjelölni: pályázat TéT szakdiplomata munkakörre (állomáshely).
A jelentkezők pályázati anyagait a KKM, az ITM és az NKFI Hivatal közösen értékeli. Összhangban a 10/2016. (VI. 8.) KKM utasítással a követelményeknek megfelelő pályázatot benyújtók a KKM, az ITM és az NKFI Hivatal által szervezett szakmai írásbeli felmérésen, illetve szóbeli meghallgatáson vesznek részt. Ezek időpontjáról a e-mailben kapnak tájékoztatást.
A felmérés és a meghallgatás eredményéről az elbírálásra előírt határidőt követő 8 munkanapon belül csak az eredményesen pályázó kap értesítést a pályázati anyagban megadott elektronikus elérhetőségre.

A pályázat elbírálásának várható ideje: 2020. február 29.

Sikeres szakmai pályázatot követően a kihelyezést nemzetbiztonsági ellenőrzés előzi meg. Az ezen való megfelelés a kihelyezés előfeltétele.
A beküldött pályázatokat, illetve az abban foglalt adatokat a KKM, az ITM illetve az NKFI Hivatal az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján kezeli. A benyújtott és kiválasztásra nem került pályázati anyagok az elbírálásra előírt határidőt követő 15 munkanapon belül törlésre/megsemmisítésre kerülnek.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
10/2016. (VI. 8.) KKM utasítás a tudományos és technológiai szakdiplomatákkal kapcsolatos feladatokról: 2. § (1) A külgazdasági és külügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) elnökével együttesen dönt arról, hogy mely állomáshelyen indokolt TéT szakdiplomatát alkalmazni. A TéT szakdiplomata álláshely létesítésére a Korm. rendelet 8. §-a az irányadó. A miniszter az NKFI Hivatal elnökével együttesen írja ki a TéT szakdiplomata álláshelyre vonatkozó pályázatokat, a szakdiplomata személyéről az NKFI Hivatal elnökének javaslatára a miniszter dönt.

Egyéb információk:
A munkakör betöltésére kiírt pályázatot a KKM, az ITM és az NKFI Hivatal együttesen hirdeti meg.
A sikeres pályázati eljárást és kiválasztást követően a KKM belföldi állományba történő felvételre, belépésre és a felkészülés megkezdésére a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása után, a kockázatmentes biztonsági szakvélemény kiállítását követően kerülhet sor.
Sikeres pályázati eljárást és kiválasztást követően a jelentkező köteles a Külgazdasági és Külügyminisztérium által megszervezett belföldi felkészítésen részt venni és a munkakör ellátásához szükséges külügyi szakmai alapvizsgát eredményesen letenni.
A tartós külszolgálatra történő kihelyezés feltétele a felkészülést követően, a munkakörre előírt kötelező vizsgák és képzések sikeres teljesítése, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat által kiállított orvosi alkalmassági igazolás bemutatása.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Külszolgálati törvény 16. § (4) bekezdése alapján a kihelyező vezető a meghirdetésre kerülő tartós külszolgálati álláshelyek betöltésének feltételeként -a kihelyezést megelőzően - az orvosi alkalmasságon túl pszichológiai alkalmasságot is előírhat.

A külszolgálat várható kezdő időpontja: 2020. I. félév

A pályázati kiírás közzétételére a KKM belső és külső honlapján, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal honlapján, a Kormany.hu, a KKM Tudománydiplomáciai Főosztályának honlapján (https://tdf.kormany.hu/) és a Kozigallas.hu oldalakon került sor.

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum