Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Okos költségmegosztás alkalmazásának elterjesztése, radiátor csere alprogram / ZFR-TÁV/2019
Kiíró:
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Határidő:
03/31/2020
Érvényes:
03/31/2020
Tárgymutató:
radiátor csere alprogram / ZFR-TÁV/2019
Pályázhat:
692 Gazdálkodási formakóddal rendelkező szervezetek - Társasházak
593 Gazdálkodási formakóddal rendelkező szervezetek - Lakásszövetkezetek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Otthon Melege Program

Okos költségmegosztás alkalmazásának elterjesztése, radiátor csere alprogram
Pályázat kódszáma: ZFR-TÁV/2019

1. A pályázati konstrukció tárgya, célja
A lakások elavult fűtésrendszerei óriási energiaveszteséget, ezáltal többlet szén-dioxid kibocsátást okoznak. Az energiatakarékosság fokozását és az üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentését szolgáló épületenergetikai korszerűsítéseket célzó beruházások megvalósítása költséges, és emiatt gyakran kivitelezhetetlen magánszemélyek számára megfelelő támogatás nélkül. Jelen alprogram lehetőséget nyújt a lakosság számára, hogy a távhőszolgáltatásban érintett lakásszövetkezetek és társasházak lakásainak közösségi fűtési rendszerei felújításával hozzájáruljanak az ország klímavédelmi céljaihoz, egyszersmind csökkentsék energiafogyasztásukat és a belőle eredő kiadásaikat.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: Támogató) a lakosság részére energiahatékonyság növelését, a meglévő lakóingatlanokban lévő, a távhőszolgáltatásban érintett lakásszövetkezeti-és társasházi lakások szén-dioxidkibocsátás csökkentését eredményező, fűtéskorszerűsítésre irányuló beruházások támogatására vonatkozó pályázati kiírást tesz közzé.
A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az energiahatékonyság javítása.
Az éghajlatváltozás növekvő kockázata miatt a környezetvédelmi beavatkozások egyik legalapvetőbb formája a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok emissziójának csökkentése. Ez nemzetközi kötelezettség számunkra, ami egyúttal a nemzeti érdek érvényesítését is jelenti.
A pályázatkezelési feladatok ellátását az NFSI Nemzeti Fejlesztés és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Lebonyolító) végzi.
A pályázati konstrukció teljesítménycéljai:
- szekunder fűtéskorszerűsítéssel és új okos fűtési költségmegosztó rendszer kialakításával érintett lakások száma: 7200 db
- jelen Pályázati Kiírás és Útmutató 5. pontjának "Önállóan támogatható tevékenységei" a-c) alpontjainak megvalósításával érintett lakások száma: 12 500 db

2. A pályázati konstrukció forrása
A támogatás nyújtása a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet 20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok, 35. alcím Klíma-, energia és zöldgazdaság-politika ágazati programok 4. jogcímcsoport Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer (ÁHT: 338306) fejezeti kezelésű előirányzat terhére, vissza nem térítendő támogatás formájában, az elszámolás Támogató által történő elfogadását követően történik.
Az alprogram meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2 000 000 000 Ft, azaz kettőmilliárd forint.

3. Támogatás igénybevételére jogosultak köre
Jelen pályázati kiírásra kizárólag távfűtéssel ellátott lakásszövetkezetek és társasházak nyújthatnak be pályázatot.
A pályázati konstrukció keretében a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján az alábbi szervezetek pályázhatnak:
692 Gazdálkodási formakóddal rendelkező szervezetek - Társasházak
593 Gazdálkodási formakóddal rendelkező szervezetek - Lakásszövetkezetek
A pályázaton való részvétel feltétele a Társasházak esetén a pályázattal érintett épület összes lakásának tulajdoni hányada alapján számított legalább egyszerű szavazattöbbséggel, a Lakásszövetkezetek esetén pedig a pályázattal érintett épület összes lakástulajdonnal rendelkező tagok legalább több mint felének a támogató szavazatával meghozott közgyűlési határozat. Közgyűlési határozat meghozható közgyűlésen vagy írásbeli szavazással.
A Társasházak és Lakásszövetkezetek továbbiakban együtt, mint Pályázó.
3.1. Nem jogosult pályázatot benyújtani az a Pályázó:
1) amely nem rendelkezik magyar adószámmal;
2) amely potenciálisan gazdaságilag nem életképes;
3) amelynek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó-vagy adók módjára behajtható köztartozása áll fenn, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;
4) amely 60 napon túli közüzemidíj-tartozással rendelkezik;
5) amelyben a 90 napon túli közös költség tartozással rendelkezők aránya -tulajdoni hányad-vagy m2-arányosan számolva -eléri vagy meghaladja a 20%-ot;
6) amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatói döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
7) amely az adatszolgáltatási vagy nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget;
8) amely mesterségesen teremtette meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket, kifejezetten azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson;
9) amely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. § (1) bekezdése vagy más jogszabály értelmében nem részesülhet támogatásban;
10) amely nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek;
11) amely a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll;
12) amelynek harmadik féllel szemben olyan kötelezettsége áll fenn, amely a projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja;
13) amely a jogszabályban meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.
A fentieken kívül a pályázatból kizárt az olyan lakásszövetkezet, amely jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll.
A pályázat elutasítását eredményezi, ha a pályázatot nem a támogatás igénybevételére jogosult képviselője, vagy meghatalmazottja nyújtotta be. Azok a pályázatok, melyek nem felelnek meg az előírt jogosultsági követelményeknek, elutasításra kerülnek.

5. Támogatható tevékenységek köre, műszaki elvárások
Jelen pályázati kiírással a kimutatható energia-megtakarítást és CO2 kibocsátás csökkenést eredményező, távhőszolgáltatásban érintett fűtési rendszerek korszerűsítése, felújítására irányuló beruházások támogathatóak. A fűtési rendszer teljeskörű (a jelen kiírásban az önállóan támogatható tevékenységek valamelyikét és az önállóan nem támogatható, választható tevékenységeket teljes körűen tartalmazó) korszerűsítése esetén a támogatás nyújtásának feltétele az épület hőközpontjában mért, időjárásra korrigált hőfogyasztás legalább 10%-os mértékű energiafogyasztás csökkentésének vállalása a Pályázó részéről, mely vállalás igazolására a korszerűsítést követő monitoring időszak alatt benyújtandó, Távhőszolgáltató által kiállított dokumentumok szolgálnak.
Az energiafogyasztás csökkenés meghatározásakor az ún. "külső hőmérsékletre korrigált" hőfogyasztások összehasonlítása szükséges.
A jelen Pályázati Kiírás és Útmutató 5. pontjának "Önállóan támogatható tevékenységek" a-c) alpontjaiban írt tevékenységek esetében a legalább 10%-os mértékű energiafogyasztás csökkentés vállalást a teljes beruházás egésze szintjén kell értelmezni.
3 Az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatás fogalmáról szóló európai bizottsági közlemény 196. pontja rögzíti az Európai Bizottság azon joggyakorlatát, mely szerint az Európai Bizottság az eset körülményeinek figyelembevételével megállapíthatja, hogy a pusztán helyi jelentőségű, hatókörű intézkedések nem érintik a tagállamok közötti kereskedelmet, és így nem minősülnek állami támogatásnak.
Figyelem! Csak és kizárólag olyan gépészeti korszerűsítések támogathatóak, melyek megfelelnek az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) előírásainak.
Önállóan támogatható tevékenységek:
a) okos mérésre alkalmas - és a díjfizetők számára a fogyasztási adatokhoz történő napi, de legalább heti szintű hozzáférést lehetővé tevő - fűtési költségmegosztó rendszer kialakítása az okos költségmegosztók és a rendszerhez tartozó adatgyűjtők felszerelésével együtt;
A projekt keretében felszerelt okos költségmegosztók és a rendszerhez tartozó adatgyűjtők együttes költségének és a költségmegosztók (radiátorok) darabszámának hányadosa nem haladhatja meg a bruttó 8000 forintot, ellenkező esetben az ezt meghaladó rész a támogatás összegének megállapítása szempontjából nem kerül figyelembe vételre, azaz nem elszámolható költségnek minősül.
b) amennyiben az épületben már üzemelnek okos mérésre nem alkalmas költségmegosztók, úgy ezek teljes körű cseréje okos mérésbe kapcsolt költségmegosztó rendszerre;
A projekt keretében felszerelt okos költségmegosztók együttes költségének és a költségmegosztók (radiátorok) darabszámának hányadosa nem haladhatja meg a bruttó 8000 forintot, ellenkező esetben az ezt meghaladó rész a támogatás összegének megállapítása szempontjából nem kerül figyelembe vételre, azaz nem elszámolható költségnek minősül.
c) amennyiben az épületben már beszerelésre kerültek okos mérésre alkalmas költségmegosztók, de az adatgyűjtők beépítése nem történt meg úgy az adatgyűjtő-rendszer felszerelése és az okos költségmegosztó rendszer kialakítása.
A projekt keretében az adatgyűjtő rendszer felszereléséhez és az okos költségmegosztó rendszer kialakításához kapcsolódó együttes költségek és a költségmegosztók (radiátorok) darabszámának hányadosa nem haladhatja meg a bruttó 3000 forintot, ellenkező esetben az ezt meghaladó rész a támogatás összegének megállapítása szempontjából nem kerül figyelembe vételre, azaz nem elszámolható költségnek minősül.
Amennyiben egy készülék, támogatható tevékenység a meghatározott felső korlátnál magasabb áron kerül beszerzésre, a költségkorlát feletti összeg nem elszámolható költségnek minősül.
Fontos! Az okos mérésre alkalmas fűtési költségmegosztó rendszer a beruházással érintett épület / épületrészeinek lakásainak 100%-ában kötelezően kialakítandó!
FIGYELEM! Az önállóan támogatható tevékenységek támogatásának előfeltétele, hogy a Pályázó nyilatkozik arról, hogy az "Önállóan nem támogatható tevékenységek" közül legalább az a-d) alpontokban foglalt tevékenységeket már megvalósította, vagy jelen pályázattal párhuzamosan kivitelezi azt.

6. Elszámolható költségek köre
A beruházás során kizárólag - az általános forgalmi adóról szóló a 2007. évi CXXVII. törvényben (a továbbiakban ÁFA törvény), továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt tartalmi és alaki követelményeknek megfelelő - a Pályázó nevére, címére kiállított számlával azonosított és igazolt, forintban meghatározott, a támogatott beruházás megvalósítása során felmerült anyagköltségek, munkadíj, szakértői, tervezői, eljárási költségek számolhatóak el.
6.1. A kivitelezés költségeire vonatkozó előírások
Vissza nem térítendő támogatás kizárólag a kereskedelmi forgalomból beszerzett új berendezések, készülékek és anyagok beépítésére folyósítható.
A Vállalkozói/Kivitelezői Szerződésben azon tételek tüntethetők fel és számolhatóak el, amelyek a jelen kiírás 5. Támogatható tevékenységek köre, műszaki elvárások fejezetében nevesített beruházás(ok) végrehajtásához elengedhetetlenül szükségesek, továbbá megfelelnek az elvárt minőséget nem sértő költséghatékonyság elvének, és nem haladják meg az adott piacon általánosan elfogadott mértéket.
A beépítendő építési termékeknél figyelembe kell venni az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, valamint az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet előírásait.
Anyagköltségek
A kivitelezés megvalósítása során kizárólag teljesítménynyilatkozattal5 rendelkező anyagokat, termékeket, valamint költségmegosztók esetén a fűtési költségmegosztókra vonatkozó szabványnak6 történő megfelelést igazoló irattal lehet felhasználni. A beépített termékek megfelelősségéről minden esetben a Kivitelezőnek szükséges nyilatkoznia a gyártók által kiállított teljesítmény nyilatkozatok alapján, a végelszámolás benyújtásakor a 7. sz. melléklet kiállításával.
Új radiátorokkal szembeni műszaki elvárások:
- rendelkezzen CE minősítéssel és EN-442-1/-A1 vizsgálati jegyzőkönyvvel;
- azonos kötéstávolság (a cserélésre kerülő radiátor kötéstávolságával megegyező kötéstávolságú új alumínium radiátorok beépítése lehetséges);
- a készülék legyen egy és kétcsöves rendszerbe építhető és szabályozható a fűtőteljesítménye termosztatikus szeleppel;
- a készüléken legyen elhelyezhető fűtési költségmegosztó készülék;
- minden új készüléknek összesen legalább 5 éves gyártói és/vagy hivatalos forgalmazói jótállással kell rendelkeznie;
- csak olyan készülék szerezhető be, melyhez országos szervizhálózatot biztosít a gyártói és/vagy hivatalos forgalmazó.

9. Pályázat benyújtása
9.1. A pályázatok benyújtási módja, határideje és helye
A pályázat kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül nyújtható be az adatlapok kitöltésével és a scannelt (digitalizált) dokumentumok csatolásával.
Valamennyi beérkező pályázat regisztrálásra kerül és egyedi azonosító jelet kap.
Pályázatot elektronikusan benyújtani 2019. szeptember 24. 10:00 órától a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges.
A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén a Támogató hivatalos honlapján, valamint a pályázatbenyújtó felületen hirdetményt tesz közzé a pályázati kiírás felfüggesztésének / lezárásának pontos idejéről.
A pályázat benyújtásának végső határideje 2020. március 31.
A Pályázókat pályázati díj nem terheli.
A pályázati portál elérhetősége: http://tav2019.nfsi.hu
Az elektronikus pályázati rendszerrel, illetve a pályázatkezeléssel kapcsolatos kérdések, problémák esetén segítségnyújtás a Lebonyolító Ügyfélszolgálatán érhető el.
E-mail: tav2019@nfsi.hu
További információk: https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum